نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[فراموشی رمز توسط ایمیل]
صفحه اصلی > دانش و فناوری > علوم اسلامی 


  چاپ        ارسال به دوست

تألیفات رجالی قرن چهاردهم هجری و معاصرین (14)

مطالب مطرح شده در كتاب عبارت اند از:
شرایط عمل به خبر؛
تعریف علم رجال و درایه؛
حجّیت قول رجالی؛
صحّت در نزد قدما و متأخّران؛
اسباب توثیق؛
اصحاب اجماع؛
«عدّه» در الكافی؛
شرح حال محمّد بن اسماعیل، احمد بن محمّد بن یحیی العطار، علی بن ابی حمزه بطائنی و محمّد بن سنان.
سپس معنای طبقات راویان حدیث، به همراه فهرستی از طبقه راویان تا شیخ طوسی و نجاشی - كه در چهارده طبقه ذكر شده اند - مشخّص شده است.
در نهایت، فهرستی از 21 كتاب معروف در علم رجال، آورده شده است.
خامنه ای، سیّد علی.
591. چهار كتاب اصلی علم رجال.
تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1374 ش، 62 ص، دوم.
ترجمه عربی: الأصول الأربعه فی علم الرجال. ترجمه: ماجد الغریاوی، مقدّمه: محمّد علی تسخیری، 1414 ق، 64 ص.
این كتاب، مشتمل بر مطالب زیر است: تعریف علم رجال، ضرورت آن و بررسی موضوع علم رجال.
سپس دو كتاب اختیار معرفه الرجال و الفهرست شیخ طوسی بررسی شده اند، به این ترتیب كه روش شیخ طوسی در این دو كتاب، مورد بحث قرار گرفته است و مصادر و منابع این دو كتاب، معرّفی شده اند.
خراسانی، محمّد جواد.
592. خلاصه الخلاصه.
122ص، سنگی، جیبی.
كتاب مشتمل بر مطالب زیر است:
خلاصه كتاب خلاصه الأقوال فی علم الرجال علّامه حلّی (م 726 ق) ، كه به صورت منظومه و در 424 بیت، به نظم در آمده است.
در مورد هر یك از رجال، در حاشیه، مختصری از مشخّصات، همراه با تعبیرهای مدح یا ذم، آورده شده است.
دُریاب نجفی، محمود.
593. مشیخه النجاشی.
قم: مؤلّف، 1413 ق، 469 ص، اوّل.
این كتاب، شامل مطالب زیر است:
تمهید، در بیان ویژگی های كتاب رجال النجاشی.
مقدمه مؤلّف، شامل زندگی نامه مرحوم نجاشی و بررسی رجال النجاشی.
متن كتاب، شامل دو بخش است كه عبارت اند از:
بخش اوّل، در اسامی اساتید نجاشی كه از كتاب رجال النجاشی استخراج شده است.
بخش دوم، شامل اسامی اشخاصی است كه در اسناد موجود در كتاب رجال النجاشی آورده شده اند.
594. المعجم الموحَّد.
قم: مجمع الفكر الإسلامی، 2 ج، اوّل.
این كتاب مشتمل بر مطالب زیر است:
در مقدّمه، ضمن بیان تعریف علم رجال و تاریخ اجمالی آن، نیاز به علم رجال بیان شده و سپس به معرّفی اجمالی كتاب های پنجگانه رجالی و مسئله «طبقات» پرداخته شده است. مؤلّف همچنین شیوه كاربَری كتاب را توضیح داده است.
مؤلّف در محتوای كتاب، آرای رجالی موجود در اصول چهارگانه رجالی (الفهرست و الرجال شیخ طوسی، إختیار معرفه الرجال و رجال النجاشی) را همراه با خلاصه الأقوال علّامه حلّی، به ترتیب حروف الفبا تنظیم كرده است.
همچنین مروی عنه و عبارت های جرح و تعدیل را در ذیل هر عنوان آورده است و با علامت های مخصوص، صحّت، وثاقت، مدح و ضعف راوی را مشخّص كرده است.
همچنین اشخاص مشترك از یكدیگر تفكیك شده اند و عنوان های متّحد به یكدیگر ارجاع داده شده اند.
دستغیب حسینی شیرازی، سیّد علی محمّد.
595. معجم الثقات من جامع الرواه.
شیراز: مؤسسه نشر الفلاح، 1415 ق، 141 ص، اوّل.
كتاب مشتمل بر مطالب زیر است:
مقدّمه مؤلّف، در نیاز به علم رجال، روش های اثبات وثاقت راوی، بررسی مفهوم بعضی از اصطلاحات رجالی، و شرح حال مختصر بعضی از علمای متقدّم و متأخّر رجالی است.
متن كتاب، در بردارنده اسامی راویان ثقه است كه از كتاب جامع الرواه، اخذ شده اند.
اسامی راویان، بر اساس حروف الفبا تنظیم شده و برای اسامی، شماره مسلسل آورده شده است و در مقابل هر نام، تعداد اشخاص و اسامی هم شكل با اسم اوّل، مشخص شده و «ثقات» از آنها بیان شده اند.
در مورد اشخاص ثقه، تعبیرهای وارد شده درباره آنها، به همراه ذكر مصدر مورد مراجعه آمده است.
راضی عبد اللَّه، حسین.
596. تاریخ علم الرجال.
بیروت: مؤسسه البلاغ، 1421 ق، 151 ص، اوّل.
مؤلّف كوشیده است با بیان فهرست اسامی مؤلّفان كتاب های رجالی و ذكر شرح حال مختصر آنها، به همراه فهرست تألیف های رجالی آنها، تجسّمی هر چند مختصر در تاریخ تدوین و تكامل علم رجال در پنج قرن اوّل هجری برای مخاطبان ارائه نماید.
مطالب مورد بحث كتاب، در سه باب تنظیم شده اند:
در باب اوّل، این موضوعات مطرح شده است: تعریف علم رجال و موضوع آن و نیاز به علم رجال، و نیز فهرست اسامی مؤلّفان با شرح حال مختصر آنها، به همراه فهرست تألیف های رجالی 86 نفر از مؤلّفان قرن اوّل تا پنجم هجری.
معرّفی مختصر كتاب های رجال الكشّی و الرجال و الفهرست شیخ طوسی.
باب دوم، مشتمل بر بیان شرح حال مختصر ابوالعباس احمد بن علی نجاشی و كتاب معروف وی رجال النجاشی است.
باب سوم، ردّ اشكال های سیّد عبد اللَّه شرف الدین در كتاب مع موسوعات رجال الشیعه بر كتاب رجال النجاشی است.
رضوی كاشانی، سیّد محمّد حسین.
597. العندبیل فی تمییز الصحیح من العلیل.
تهران: مطبعه شركه طبع الكتاب، 1385 ق، 317 ص، اوّل.
كتاب مشتمل بر مطالب زیر است:
مقدّمه مؤلّف، در بررسی ویژگی های كتاب است كه در آن اشاره شده كه اسامی راویان حدیث، به ترتیب حروف الفبا، در 28 باب بیان شده است؛ امّا كتاب، مشتمل بر یازده باب تا حرف «ز» است.
اسامی ذكر شده در كتاب، مشتمل بر راویان ثقه و ممدوح است و از ذكر نام راویان ضعیف و مجهول، مگر در موارد كمی، دوری جسته اند.
مؤلّف، علاوه بر ذكر شرح حال مختصری از راویان، راوی و مروی عنه بسیاری از آنها را متذكّر شده و به همراه آن، قراین دیگری را برای تمییز اسامی مشترك، بیان كرده است.
محقّق تهرانی در الذریعه (ج 15، ص 352، ش 2257) این كتاب را با عنوان العندبیل و تمیز الصحیح من العلیل فهرست نموده است.
سبحانی، جعفر.
598. كلّیات فی علم الرجال.
قم: مركز مدیریت حوزه علمیه قم، 1410 ق، 531ص.
این كتاب، مشتمل بر هشت فصل است كه در هر فصل، مباحث ذیل مورد بحث واقع شده اند:
فصل اوّل، تعریف، موضوع و مسائل علم رجال؛
فصل دوم، نیاز به علم رجال؛
فصل سوم، مصادر اوّلیه علم رجال؛
فصل چهارم، مصادر ثانویه علم رجال؛
فصل پنجم، توثیقات خاصّه؛
فصل ششم، توثیقات عامّه؛
فصل هفتم، بررسی كتب اربعه؛
فصل هشتم، فرقه های شیعه.
خاتمه كتاب، شامل چهارده فایده رجالی است.
سیفی مازندرانی، علی اكبر
599. مقیاس الرواه فی كلیات علم الرجال.
قم، مؤسسه النشر الإسلامی، 1422 ق، 412ص، اوّل.
این كتاب، اصول و قواعد رجالی را مورد بحث قرار داده است.
عناوین كلّی مطالب كتاب عبارت اند از:
مبادی علم رجال، ذكر وجه نیاز به علم رجال و تمایز این علم از درایه و تراجم؛
اصول و جوامع رجالی؛
طبقات راویان و بررسی نقش آنها در اعتبار احادیث؛
مشایخی كه در جرح و تعدل راویان مورد مراجعه هستند؛
مدرك حجیت قول رجالی؛
ضوابط جرح و تعدیل؛
امارات عدالت و وثاقت؛
توثیقات عامّه؛
توثیقات خاصّه؛
قاعده تبدیل سند؛
ضابطه تمییز بین اسامی مشترك؛
مهم ترین خصوصیات معصومان و راویان كه در علم رجال مطرح است؛
مصطلحات موجود در جوامع رجالی و روایی؛
اصول روایی كه در عصر ائمه تدوین شده اند؛
مصادر اصلی، كتاب ها و جوامع روایی.
شبستری، عبد الحسین.
600. أحسن التراجم لأصحاب الإمام موسی الكاظم علیه السلام.
مشهد: المؤتمر العالمی للإمام رضاعلیه السلام، 1409 ق، 2 ج، اوّل.
این كتاب، مشتمل بر مطالب زیر است:
مقدمه مؤلّف، در معرّفی كتاب و زندگی نامه امام موسی كاظم علیه السلام.
در محتوای كتاب، شرح حالِ اصحاب امام موسی كاظم علیه السلام، راویان از آن حضرت و كسانی است كه موفّق به ملاقات با ایشان شده اند و یا به صورت مكاتبه با امام در تماس بوده اند. همچنین بیان مصادر و مراجعی كه شرح حال هر شخص در آن موجود بوده است. ترتیب ذكر اشخاص، بر اساس نام و نام پدر آنهاست كه بر اساس حروف الفبا تنظیم شده است. در ترتیب اسامی اشخاص، كنیه آنها نقشی نداشته است.
601. الفائق فی رواه وأصحاب الإمام الصادق علیه السلام.
قم: مؤسسه النشر الإسلامی، 1418 ق، 2 ج، اوّل.
این كتاب، مشتمل بر مطالب زیر است:
مقدمه مؤلّف در بیان خصوصیت های این كتاب و زندگی نامه حضرت امام صادق علیه السلام و ذكر اقوال علمای اهل سنّت در مورد این امام شریف است.
محتوای كتاب، شامل مجموعه اسامی راویان و صحابیان امام صادق علیه السلام است كه بر اساس حروف الفبا تنظیم شده است.
مؤلّف با بیان مختصری از شرح حال هر شخصیت، همراه با مدح و یا ذمّی كه در مورد آنها وارد شده، كتاب هایی را كه در مورد هر شخص مطالبی نقل كرده اند، بیان داشته است.
همچنین كتاب، شامل مقدمه ناشر و فهرست مفصّلی است.
شبیری، سیّد محمّد جواد
602. تعلیقات علی أسناد الأحادیث.
با توجّه به وجود برخی اسناد مشكل در كتب معتبر حدیثی، مؤلّف به شرح این گونه احادیث پرداخته است. این اسناد به جهت اشتراك در راوی، تحریف در زیادی یا نقصان، تبدیل یا دیگر عوامل، مشكل شمرده شده اند.
مؤلّف، ضمن گردآوری 87 مورد از این اسناد، به بحث و بررسی اقوال و راه كارهایی در حلّ هر یك از مشكلات آنها پرداخته است. توجّه به اختلاف نسخه ها و اختلاف طُرُق و اسناد و مقابله آنها از خصوصیات شیوه تألیف ایشان است.
603. توضیح الأسناد المشكله فی الكتب الأربعه.


رسول طلائيان - مأخذشناسي رجال شيعه، ص 183


١٥:١٢ - 1392/06/05    /    شماره : ١٥٤٦٤    /    تعداد نمایش : ٩٧٢خروج

   مطالب مرتبط
 تألیفات رجالی قرن چهاردهم ومعاصرین(2) (خبر)
 تألیفات رجالی قرن چهاردهم هجری و معاصرین (17) (خبر)
 تألیفات رجالی قرن چهاردهم هجری و معاصرین (16) (خبر)
 تألیفات رجالی قرن چهاردهم هجری و معاصرین (15) (خبر)
 تألیفات رجالی قرن چهاردهم هجری و معاصرین(13) (خبر)
 تألیفات رجالی قرن چهاردهم هجری و معاصرین (12) (خبر)
 تألیفات رجالی قرن چهاردهم هجری و معاصرین (11) (خبر)
 تألیفات رجالی قرن چهاردهم هجری و معاصرین (10) (خبر)
 تألیفات رجالی قرن چهاردهم هجری و معاصرین (9) (خبر)
 تألیفات رجالی قرن چهاردهم هجری و معاصرین (8) (خبر)
 تألیفات رجالی قرن چهاردهم هجری و معاصرین (7) (خبر)
بازدیدها
امروز :4983
کل بازديدها :14181952
بازديدکنندگان آنلاين :5
بازديدازاین صفحه :175499