نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[فراموشی رمز توسط ایمیل]
صفحه اصلی > سیاسی و اجتماعی > آسیب شناسی اجتماعی 


  چاپ        ارسال به دوست

جايگاه ديني واجتماعي حجاب2

ج- ريشه هاي پيدايش بدحجابي:

1-  سستي پايه هاي ديني واعتقادي وبي حيائي و بي تقوائي:
شهوت ازغرائزي به شمارمي آيدكه دروجودآدمي براي بقاء نسل وجلب آرامش بوديعت نهاده شده و لاجرم بايددرمسيراصلي خويش ودرحدود شرعي وقانوني قراربگيرد. تا آثار مطلوب خويش را ببار آورد نه آنكه با انحراف وسوء استفاده بردن ازآن زمينه فساد و هرج و مرج جنسي وديگر عوارض خطرناك را ببارآورد.

بايد دانست كه چنين نحوه بهره مندي و بكارگيري غريزه شهوت منشاء شيطاني دارد چرا كه خداوند از ازل لباس وپوشش رابراي انسان قرارداد"يابني آدم قدانزلناعليكم لباسا"16 وشيطان قسم يادكردكه انسان رااغواءكندو برهمين اساس خداوندازازل به بشرهشدارداد وفرمود: «یابنی آدم لایفتننّکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ینزع عنهما لباسهما لیریهما سؤالتهما»17 ترجمه: (الهي قمشه اي):اي فرزندان آدم مالباسي كه سرعورت شماكندوجامه هاي زيباونرم (كه به آن تن رابيارائيد)براي شمافرستاديم وبرشمابادبه لباس تقوي كه تقوي نيكوترين جامه شماست كه اين سخنان همه ازآيات خداست تاشايدخدارايادآريد.

طبق آيه مذكوربي حجابي وبدحجابي ريشه شيطاني داردچراكه شيطان ازازل قسم يادكردكه انسان را اغوا كندبنابراين حجاب در جهان بینی اسلامي ماريشه ديني والهي داردو خداونددر آیات متعددقرآن كريم به همين امراشازه وتاكيددارد. وازطرفي درمنابع مختلف فقهي وروائي اين موضوع بعنوان محور مسائلي كه غالب مسائل شرعي به آن گره خورده جزو وظايف اصلي زن مسلمان شمرده و برآن تاكيد شده است. بنابراين مخالفت بااصل حجاب درواقع مخالفت بااصل دين وشرع محسوب ميشود.

چراكه اين حكم علاوه بربعد فردي حكم اجتماعي نيز برآن مترتب است وبسان برخي واجبات شرعي مثل نمازوروزه وحج و..نيست كه صرفا جنبه فردي وعبادي دارندوعهدي فيمابين خداوبنده محسوب ميشوند بلكه علاوه بر بعد فردي و آثارمترتب فراواني كه براي فرد بهمراه دارد ازبعد اجتماعي نيزبسيار مورد توجه است.لاجرم بدحجابي علاوه برآثارمخرب وآثارسوء دنيوي واخروي براي فردآسيبهاي فراوان اجتماعي نيزبراي افرادجامعه ببارمي آورد.ي وعبادي وجوب برترومؤكدتري دارد.

كه متاسفانه حتي برخي خانمهاي مؤمني هم كه به مسائل عبادي تقيد دارندواتفاقاپوشش رادر امرعبادي آنهمه موردتوجه قرار ميدهندبه اين بعد واحكام شرعي واخلاقي ومسائل حول آن ازحيث اجتماعي وعبادي وايماني و خلاصه دنيوي واخروي چندان آگاهي نداشته و نسبت به آن تقيدو وعنايت لازم نشان نمي دهند. واين چيزيست كه متاسفانه مردان وزناني كه در دينداري ومعتقدات ديني وتقيدات عباديشان ترديدي وجود نداردكه بجهت ندانستن حكم واقعي اين موضوع مهم يعني مسئله حجاب وعفاف آنراصرفا امري فردي وسليقه اي دانسته ونسبت به آن تقيدچنداني نشان نمي دهند.

درجامعه ای که بدحجابي وبجهت آن چشم چرانی رواج پیدا کند، بسیاری از گناهان در آن جامعه بروزمی کند و درنتيجه زندگی بسیاری از دختران معصوم وبسياري اززندگيها بر باد فنامي رود وامنيت زنان ودختران ونيزآبرو وعفت بسياري ازخانواده ها درمعرض خطرونابودي قرارمي گيرد.بنابراين منشاءبی عفتی درجامعه رواج بی حیایيست ودر مقابل ریشه¬پاکدامنیها حیا.چنانكه مولا. علی (ع) می فرماید: «عَلی قَدرِ الحَیاء، تَکونُ العِفَّةِ»18 يعني:ميزان عفت جامعه مقدارحیاءمردم آنجامعه بستگي دارد.وبنابراين هرچه حياءبيشترباشدعفت و پاک دامنی بیشترمي شودودرامرتربیت فرزندهم هرچه حياء خانواده بيشترباشدنوع تربيت بهترخواهدشد.

2 - كشف حجاب رضاخاني:
توطئه کشف حجاب فتنه ای بزرگ و برای جامعه مذهبی مابسیار سنگین وتحمل ناپذیر بود. مرحوم آیت اللّه حاج شیخ عبدالکریم حائری، مرجع تقلید وقت، از غصه آن بیمارشد و چندی بعد از همان بیماری فوت کرد. آیت اللّه حاج آقا حسین قمی که در مشهد ساکن بود و از علمای طراز اول به شمار می رفت، گفته بود: «می روم پای شاه را می بوسم و نمی گذارم این کار انجام شود.» اما کاری که استعمار ، نزدیک به یک قرن آن را در سرلوحه برنامه های خود قرارداده ودر حکومت دست نشانده رضاخان فرصت اجرای آن را یافته بود، با خواهش و التماس این و آن تغییرپذیر نبود.

لذا به آن مرحوم حتی اجازه دیدار با شاه را ندادند و او که تحمل دیدن فساد و منکرات علنی در جامعه را نداشت، به عراق مهاجرت کرد. مرحوم میرزا محمود خراسانی فرزند صاحب کفایه (آخوند خراسانی از مراجع بزرگ عصرمشروطه) که خواست دنباله کار او را بگیرد و با این توطئه مقابله کند، در مشهد دستگیر و تحت الحفظ به تهران برده و زندانی شد و در همان جا فوت کرد، یا به روایتی به شهادتش رساندند. با این حال، علما ناامید نشدند و مخفیانه به مبارزه ادامه دادند و به روشن گری پرداختند. در جریان این فتنه عده ای از متدینان از اندوه سکته کردند. بعضی، زنان خود را طلاق دادند. بسیاری از زنان مؤمن، خود را در خانه محبوس کردند و تنها پس از سقوط دیکتاتوری، در شهریور ماه 1320، فرصت بیرون رفتن از منزل پیدا کردند و چه بسیاری که در محبس خانه مردند و روی آزادی ندیدند.

برخی نیز به شکل عملی با پوشیدن پالتوهای بلند و کلاه های بزرگ یا روسری، به گونه ای که موها معلوم نباشد، با بی حجابی مقابله کردند. عده ای دختران خود را از مدارس جدید بیرون آوردند تا مجبور نشوند بدون حجاب به مدرسه بروند. بدین ترتیب، نبردی نابرابر بین مردمی بی پناه و دولتی با انواع سلاح شروع شده بود. با فروپاشی دیکتاتوری رضاخان بار دیگر زنان به سوی حجاب روی آوردند. در این دوره یعنی بعد ازشهریور 1320 که سلطنت محمدرضا پهلوی شروع می شود، در گزارش های متعدد و مکرر مأموران از رویکرد زنان به حجاب اظهار نگرانی و از مقامات مربوطه تقاضای چاره جویی شده است. اما نظام جدید که با مشکلات فراوانی درگیر بود، ضعیف تر از آن بود که بتواند با حجاب زنان برخورد کند. محمدرضا پهلوی در کتاب مأموریت برای وطنم می نویسد: شاید مبارزه با حجاب در دوره پدرم فقط با توسل به زور ممکن بود، امادردوره سلطنت من به جهت رشد زنان نیازی به آن نیست، زیرا آنها با آگاهی حجاب را به تدریج کنار می گذارند.

البته با روی کرد تدریجی زنان به حجاب، به ویژه بعد از قیام پانزدهم خرداد 1342 و آغاز رهبری دینی و سیاسی امام خمینی (ره) مشخص شد که پیش بینی محمدرضا درست نبوده است. توجه زنان از قشرهای مختلف، از جمله تحصیل کردگان در دانشگاه های داخلی و خارجی به حجاب در این دوره تعجب محافل داخلی و خارجی را بر انگیخته بود.صدیقه دولت آبادی که از فرقه ازلی، منشعب از فرقه بابی و از پیش گامان مبارزه با حجاب در اواخر دوره قاجار و دوره رضا خان بوده است و از بازگشت زنان به حجاب در دوره بعد از شهریور 1320 به شدت ناراحت و نگران بود و زحمات خود و امثال خود را بر باد رفته می دید، با خشم و نفرت و احساس وحشت از وضعیت جدید هشدار داد:

"موضوعی که در پیرامون آن سخن می رانم، احتیاج است در زمینه دو موضوع مهم: اخلاق عمومی و برگشت حجاب. امروزه بزرگ ترین احتیاج اتحاد برای حفظ آزادی بانوان است. پس من موظفم به شما بانوان یادآوری کنم که یک خطر بزرگ ما را تهدید می کند و آن خطر بسیار نزدیک و وحشت ناک است. کدام خطر؟ خطر مرگ استقلال و آزادی بانوان. اگر امروز از این خطر جلوگیری نکنیم، فردا به خطرمهیب مرگ استقلال ایران گرفتار می شویم. اکنون روز به روز تحریکات در موضوع برگشت حجاب بیشتر است و مرتجعین دارند به مقاصد شوم خود می رسند و نمی دانند به اقدام های تندرو به کجا می روند. بدبختانه زنان از همه جا بی خبر کورکورانه به جای پای آنها قدم می گذارند.

به شما قول می دهم که اشخاص مختلف در مکان های مختلف برای خفه کردن زنان، یعنی نیمی از بدن افراد ایرانی، آستین های فراخ را بالا زده و در جیب های گشاد را باز کرده اند که شما و مرا خفه کنند و بعد از آن که حق استقلال و آزادی ما را کشتند و به ثبوت رسید که نصف بدن مرد ایرانی فلج است، در پای میز صلح عمومی هم قلمی روی حق استقلال ایران و ایرانی کشیده می شود. امروز عده ما بسیار کم است و عده زنان کهنه پرست و فریب خورده زیاد است.

آیا شما حاضرید زیر پای جهال خرد شوید؟ اگر روزی رسید که تاریک نشینان و پست طینتان بخواهند علناً بر ضد ترقی و تعالی زن قیام کنند و آزادی ده ساله ما را برگردانند و حیثیت زن ایرانی را لکه دار نمایند، باور کنید بدون این که پشت سرم را نگاه کنم، یا در خانه ام را پیش کنم، بی درنگ با یک علامت سفید به نام آزادی زنان در میان جمع مردانی که نمی فهمند کور و کر کردن مادر، خواهر، زن و دخترشان جنایتی عظیم است و نمی خواهند بفهمند که مادران آنها عاقل و تربیت شده نباشند، عفت اسلام محفوظ نمی ماند و این چادر بی عصمتی که می خواهند بر سر زنان بکنند، پرده بی عفتی است که بر روی اعمال فواحش می کشند، نه آن چه آنها برای خودشان مذهب ساخته اند. بله در میان همان مردان برخواهم خاست و با صدای رسا به دنیا می فهمانم که ایران خالی از زن نیست و بر فرض در این راه کشته بشوم، افتخار ابد را خواهم داشت و بدانید که این ادعای من به ثبوت رسیده است."

3شيوع تهاجم فرهنگي غرب:
همانگونه كه ميدانيم همزمان باآغازپيروزي انقلاب اسلامي ناقوس مبارزه بافرهنگ اسلامي بامحوريت تهاجم فرهنگي وگسترش ابتذال ومقابله با پديده مقدس حجاب وعفاف توسط غرب به صدادرآمدو دشمنان دين وحكومت ديني باهمه امكانات به مبارزه بافرهنگ پوشش وعفاف براي تهي ساختن درون نظام وحداقل جلوگيري ازشيوع فرهنگ ديني وانقلابهاي اسلامي درسطح دنيابرخاست كه ازآنجمله مي توان به تصويب طرح ممنوعيت حجاب درفرانسه درهمان سالهاي نخستين و به تبع آن تصمیم برخی از کشورهای دیگر اروپایی و حتی آسیایی چون ترکیه درهمين خصوص اشاره نمود كه اين خود نشان از عمق وحشت غرب از روند رو به رشد حجاب و حضور سبز این فرهنگ پس از پیروزی انقلاب اسلامی درجهان داشته ولذاروزبروزبردامنه اين مخالفت افزود وبيش ازهرچيزي رسانه های ضدديني وابتذالي خودراتقويت وگسترش بخشيد.

وبارهابراين امراصرارواذعان داشت كه رسانه های وسيع خودرا درسر تاسرعالم مخصوصابربام كشورهاي اسلامي بعنوان مبلغ و مروج برهنگی وفساد در پیشبرد فرهنگ شیطانیشان قرارداده ودراين راستاازهمه هزينه ها وتاکتیک ها و تکنیک هانيزبهره ببرد. رهبر فرزانه انقلاب دراينخصوص می فرماید: این چیزهایی که شما می شنوید درباره مبارزه با دختران محجبه در فرانسه، اینها جرقه هایی است آتش های زیر خاکستر است واز یک کار عظیم پشت پرده خبر می دهد. با فرهنگ متعالی حجاب هزهيچگونه تصميم وتلاشي دريغ نورزيد. به راستی، دشمنان انقلاب اسلامی در تهاجم به ارزش های مقدس ما می خواهند تقدس زدایی کنند.

آن گاه به اهداف شوم خود برسند.. ".امروزه بر هیچ خردمندی پوشیده نیست که جبهه کفر و استکباردرنظر دارد باردیگر از تجربه تاریخی وتلخ اندلس بر ممالک اسلامی،بخصوص جمهوری اسلامی ایران استفاده کند،آنهم با بهره گیری ازفن آوریها،تکنیکهای نوودستگاه های پیشرفته وپیچیده تبلیغاتی.بی گمان برنامه های آنان،ازبین بردن حجاب اسلامی وجایگزین ساختن مدهاوالگوهای غربیست.یکی از نظریه پردازان غربی بصراحتمیگوید :"برای به شکست کشاندن انقلاب وحکومت اسلامی درایران،بایدازکوتاه کردن مانتوهاشروع کنیم

د- عوارض و پیامدهای فرهنگی ـ اجتماعی پديده بدحجابي:
توضيح:بشرباتوجه به اهمیتی که برای سلامتي جسم خود قائل است،همواره سعي مي كند كه برای حفظ و تأمین سلامت خودازراهكارهاي پيشگيرانه ازجمله زدن واکسن ويادوري از آلودگيهاو يامكانهايا غذا هاي بيماريزابهره ببرد. لاجرم بايدكه براي سلامت روح خودكه شاكله اصلي وجودانسان است نيزچنين احساس ونقش پيشگيرانه اي داشته باشدودرجهت حفظ سلامت وپاكي آن بكوشد. و بدين منظور بايد براي ازناهنجاريهاومعضلاتي كه چون ويروس بيماري زا بجان مردم جامعه مي افتد هم بعنوان يكي از اعضاء جامعه بپرهزد و هم مردم را از ابتلا به آن بپرهيزاند.

وبدحجابی درست از جمله همان مسائليست که سلامت فرد وجامعه را تهدید می کندوپی آمدها و آثار جبران ناپذیری درفرهنگ، اخلاق، اعتقاد، اقتصاد وامنیت جامعه داردکه گاه مسیر انحرافی وبازگشت ناپذیری رابراي همه افرادجامعه ببارمي آورد . فرهنگ هر جامعه بعنوان هسته اصلی حیات اجتماعی نوعاريشه در دین و آیین وياآداب و رسوم آن جامعه داشته و از جنبه های گوناگون و ارزش ها و قواعد خاصي برخورداراست و درالگوهای رفتاری و هنجارسازيها در دل اجتماع نقش اساسي دارد.بدحجابي علاوه برآثار ضدديني وفردي پيآمدهاي اجتماعي فراواني رابدنبال داردكه ما در اين مقوله بدنبال بررسي آنيم:

1 -تضعیف معتقدات دینی در جامعه:
قال الصادق(ع) می فرماید: "وَ اَمّا اللِّباسُ یَحْمِلُکَ عَلَی الْعُجْبِ وَ الرِّیاء وَ التَّزْییِنِ وَ التَّفاخُرِ وَ الْخُیَلاءِ فَاِنَّها مِن آفاتِ الدِّینِ وَ مُورِثُهُ الْقَسْوَةُ فِی الْقَلْبِ" 19ترجمه: لباست،لباسی نباشدکه تو را به گناه خودپسندی، ریا، مباهات بدیگران،فخرفروشی وتکبرآلوده کندکه تمام اینهاازآفات دین وموجب سختی دل است. تظاهربه بدحجابی نشانه پای بند نبودن و بی مبالاتی فرد به احکام واعتقادات اسلامیست.زیرا زنان بابد حجابی، چشم های هوس آلود را متوجه خود می سازندو پایه های ایمانی مردم را سست می کنند و جامعه را به فساد می کشانند.

هیچ راهی برای دشمنان اسلام بهتر از آن نیست که بدون جنگ وکشتار وتحمل هزينه هاي گزاف آن ایمان راازدلهای مردم بزدایند.میدانیم که باورها و ایمان های راسخ نقش بسزایی در بالندگی جامعه ایفا می کند و زمانی که ایمان به سستی گراید،نفوذدشمن دربه انحراف کشیدن همين جامعه بالنده بيشتروآسانتر خواهدشد. بدحجابی علاوه بر این که خود یک ناهنجاري اجتماعی بشمار می آید و جامعه را به بی بند و باری می کشد، زمینه ساز بسیاری از زشتی های اخلاقی نيزهست. وقتی به پوشش و متانت بی اعتنایی می شود، مسائل اخلاقی دیگر هم از جامعه رخت بر می بندد.

بدلباسی، بداخلاقی به دنبال دارد، چنان که مدپرستی، هواپرستی می آورد. جامعه ای که هر روز مد جدیدی را به شکل های گوناگون بپذیرد،دچار بسیاری ازبیماری های اخلاقی چون غرورتکبر،عصیان ، قساوت قلب و فخرفروشی خواهد شد. هرگاه جامعه ای به انجام دادن گناه جسارت پیدا کردومفاسدو معاصی رواج پیدا کرد،زشتی گناه ازبین میرودو این خودگناه بزرگتریست. یعنی جامعه ای که گناه را گناه نداند، به سبب رواج زیادو همگانی شدن آن، سقوط خواهدکرد.بنابراین،بدحجابی قبح و زشتی گناه رااز بین میبردوباعث رواج گناهان دیگر می شود. زن بدحجاب،خودرا به احکام الهی پای بند نمی سازدو براحتی احکام الهی رازیرپا می گذارندو بی مبالاتی خود را به موازین اسلامی اعلام می دارد. چنین زنانی در معرض گناه هستند و زمینه این گناه وبي ديني رادرجامعه فراهم ميسازند.

2-سلب امنيت وحرمت زنان:
قال الله تعالي:"یا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ ِلأَزْواجِکَ وَبَناتِکَ وَنِساءِالْمُوءْمِنینَ یُدْنینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلاَ بِیبِهِنَّ ذلِکَ أَدْنی أَنْ یُعْرَفْنَ فَلا یُوءْذَیْنَ وَ کانَ اللّهُ غَفُورًا رَحیمًا" 20 ترجمه:ای پیامبر، به همسران و دخترانت ونيززنان مؤمنان بگو پوشش های خودرا برخود فروتر گیرند تاشناخته نشوند و مورد آزار قرار نگیرند كه اين به احتیاط وعقل ودين نزدیک تر است و خدا آمرزنده مهربان است.

در شأن نزول این آیه آمده، هنگامی که شب ها زنان برای نماز به مسجد می رفتند، بعضی از جوانان هرزه بر سر راه آنها می نشستند و آنان را با مزاح و سخنان ناروا آزار می دادند و مزاحم آنها می شدند. این آیه به زنان دستور داد حجاب خود را به طور کامل رعایت کنند تا ازکنیزان، آلودگان و یهودیان شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند پس جامعه ای که بخواهد ثبات امنیتی بیشتری داشته و از ناهنجاری ها به دور باشد، باید خود را از عواملی که باعث ناهنجاری و بزه می شود،دور نگاه داشته و حجاب وعفاف راسرمشق خويش قرار دهد و ازآن محافظت نمايد..

بنابراين آرامش و امنیت والاترین نعمتی است که خداوند به جامعه عنایت می فرماید و می توان گفت كه اگر جامعه ای فاقد آن باشد به یک معنا، فاقدهمه چيز است چه آنكه سلامت جسمی و روحی ـروانی جامعه درسایه همين مسئله امنیت فراهم مي آيد.ولذا زنان بدحجاب نمی دانند که چه ضربه های جبران ناپذیرو خانمان براندازی رابر زندگي خودوبرپیکره جامعه وارد می سازند و با پوشش نامناسب خودهمزمان باحضوردر اجتماع درواقع به افرادبزهکار اجازه حريم شكني ميدهندكه اين خودسرآغاز بسیاری از ناهنجاریها، مزاحمت ها آسيبهاميشود.

3- جلوگيري ازحضورمثبت زنان درجامعه:
طبق قوانين اسلامي واجتماعي وحقوق طبيعي زنان آنهاحق دارندكه در بسیاری از جوامع در فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و..شرکت کنندوسهم بسزایی دراین زمینه ها ايفانمايندولاجرم مثل مردان درجامعه حق زندگي وامنيت وآرامش دارند . يكي ازتكاليف وضروريات زنان براي حضورقوي وسالم دراجتماع كه زمينه سازهمين امنيت وآرامش و آزادي واقعي زنان درگستره فعاليتهاي اجتماعي نيزهست همين رعايت مسئله حجاب و عفاف وپوشش كامل اسلاميست.بنابراين اگرخداي ناكرده با بد حجابي وخودآرایی وخود نمایی واردمحيط كاروجامعه شودبايدخود قبل ازديگران عوارض آن از جمله آسيب ها بيمها وخطرهاودرنهايت محدوديتها وممنوعيتهاي اجتماعي راپذيراگردد

4- تزلزل درنهادخانواده وهرج ومرج درروابط جنسي:
پوشش وحجاب باعث سلامت اخلاقی جامعه و پای بندی به هنجارهای دینی ومحوكردن زمینه هاي بروز وشکل گیری بزه درجامعه مي شودوباعث می شودكه فاصله های اجتماعی وحريم افرادمحفوظ مي ماند .چنان که امیر مؤمنان در نهج البلاغه به فرزندش امام حسن(ع) میفرماید: "وَ اکْفُفْ عَلَیْهِنَّ مِنْ اَبْصارِهِنَّ بِحِجابِکَ اِیّاهُنَّ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحِجابِ اَبْقی عَلَیْهِنَّ"21 ترجمه:از راه حجاب و پوشش بانوان را بپوشان؛ زیرا رعایت حجاب به طور جدی ومحکم، زنان را بطور سالم تر و پاک تر حفظ خواهد کرد. وقتی اختلافات زن و شوهر در محکمه های قضایی، را ریشه یابی می کنیم، پی می بریم که بسیاری از ناسازگاریهابدلیل رعایت نکردن حجاب است.

وقتی زن با آرایش و بدحجابی در جامعه ظاهر می شود، چشم ها، به سوی او نشانه میروندوخطرات وآسيبهاي جنسي وعاطفي فراواني رابراي خانواده هابارمغان ميآورد.بنابراین، برای حفظ نظام خانواده و بوجودآوردن محیطی سالم وفرزندان پاک همراه بارعایت حجاب ضروریست تادرنتيجه جامعه اي سالم و پایدار برقرار گردد.

5 -اختلالات روحی و روانی وافت تحصيلي وتربيتي افرادجامعه:
اختلالات روحی و روانی از آثار ناگوار بدحجابی در جامعه است. خودآرایی و جلوه گری و ارائه پوشش غیرمتعارف افکاروحواس افردارابه خودمشغول وفشارهای فراوانی را بر روح و روان افراد وارد میسازد. ودرنتيجه افراد جامعه ثبات روحی و روانی خود راازدست میدهند زني كه حجب وعفت را رعایت نکند هم خودرادرمعرض تشتتهاي فكري وروحي قرارميدهد وهم باعث ايجاداختلالات وپراكندگي درافكار ديگران شده ودرنتيجه نیروی کارآمد دیگران و چرخه فعالیت کاری وآرامش ذهني وگرايشهاي عاطفي افرادخانواده رانسبت به جامعه را دچارسستی و رکودمیسازد.ودرمقابل زمينه عدم حضوردختران و زنان خانواده های با غیرت درجامعه و اضطراب ونگراني خانواده هارافراهم ميسازد. شهیدمطهری در اينباره مي گويد:"روح بشرفوق العاده تحریک پذیر است.

اشتباه است که گمان می کنیم تحریک پذیری روح بشر،محدودبحدخاصیست وازآن پس آرام میگیرد.همانطورکه بشردرناحیه ثروت ومقام، از تصاحب ثروت و از تملک جاه و مقام سیر نمی شودو اشباع نمی گردد،درامور جنسی نیز چنین است. هیچ دلی ازهوس سیرنمی شود.ازطرفی تقاضای نامحدود خواه ناخواه انجام نا شدنیست وهمیشه مقرون است با نوعی احساس محرومیت ودست نیافتن به آرزوهاکه بنوبه خودمنجربه اختلالات روحی وبیماري های روانی میگردد.

چرادردنیای غرب اینهمه بیماری های روانی زیاد شده است؟علتش آزادی اخلاقی جنسی وتحریکات فراوان سکسی است که بوسیله جرایدومجلات وسینماهاوتئاترهاومحافل ومجالس رسمی وغیر رسمی انجام میشود"22 ازطرفي هم بايدباكمال تاسف به وضع نابهنجاربدحجابي دربرخيازدانشگاههاو.مراكزآموشي ومدارس اشاره نمود.باذكراين مقدمه كه: فرهنگ هر جامعه ای، به آموزش های آن بستگی دارد هر قدر آموزش ها از غنای بیشتری برخوردار باشد فرهنگ آن جامعه بالاتر خواهد بود.نخبگان وفرهیختگان،در پرتو تحصیلات شناخته می شوند.جامعه ای که دانش مندان آن بیشتر باشد ،معمولاًازتمدن بالاتری برخوردار است وپویایی درتمامی زمینه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی ونظامی کاملاً مشاهده می شود.

خلاصه، پیشرفت هر جامعه ای در گرو آموزش آنست. بنابراين براي تحقق يك چنين آثارپرباري وجودبرخي مسائل ازجمله آرامش و تمركزافكارمحصلين ضروري ولازم بنظرمي رسد. دختران و پسران اگر در کنار تحصیل،دلمشغولی های دیگری داشته باشند،ازتحصیل بازمی مانندووقت زیادی از فرصت های مطالعاتی وتحصیلی آنان به هدرمیرود.بسیاری از مشاوران ازصحبتهای دختران وپسران جوان درباره مدهای روز وآرایشهای جدیدگله مندهستند.بگفته مربیان تربیتی،در مدارسی که دختروپسرباهم درس میخوانندکم کاری،عقب افتادگی وبی مسئولیتی بخوبی مشاهده شده است.زیرادختران در چنین محیطی،با بد حجابی توجه دیگران را بخودجلب كرده تمرکزذهنی وروحیشانرامي ربايند و ...

6-رواج مدگرائيوتجمل پرستي وهوسراني درسطح جامعه:
درجامعه ای که بدحجابی و زینت آرایی رواج پیداميکند،بسیاری از کجرویهای گوناگون اجتماعی مانند مدگرایی ،مشكلات اجتماعي تهييج شهواني و ترويج بي حيائي وبی هویتی وچشم وهم چشمي تا بدانجا که اكثر افراد جامعه رابنحوي آلوده سازدگستر ش مي يابد.و در نتیجه، جامعه راازرشدو تعالي و فعالیت های سالم بازمیدارد.زنان بدحجاب که به نمودهای ظاهری و تجمل و تنوع می پردازندوهرروز بسراغ اسباب آرایش و زیورآلات و کفش و لباس می روند،سم كمبودشخصيتي ومحروميت از جمال معنوی را به جامعه تزريق مي كنند.ودرنتيجه كم كم ارزشهاوهنجارهاي اجتماعي پايمال و خدشه دارگشته و زمينه تباهي جامعه فراهم ميگردد. امادرجامعه ای که حجاب، متانت، عفت و حیا ارزش تلقی می شود ،زن با عفت وحجب پایه های این ارزش رابرپاميسازدوجامعه رابسمت سلامت و ارزشهای واقعی سوق میدهد.


منابع:
1- غررالحكم
2- سوره حجرات آيه 13
3-نامه 31
4- وسائل الشيعه ج8ص30
5- سوره اسراء آيه31
6-نساء آيه7
7-نساءآيه 19 8-نظام حقوقي زن دراسلام؛ص221 9-الحياه –حكيمي ج1ص70
10- نظام حقوقي .....ص75و76
11-سوره نورآيات30و31
12-ميزان الحكمه ج6ص2659
13- تعليم وتربيت ص150
14-غررالحكم
15-عيون اخبارالرضا شيخ صدوق چاپ منشورات اعلمي
16-اعراف 26
17- سوره اعراف آيه27
18-غررالحكم
19- بحاراالانوار
20- سوره احزاب آيه59
21- نامه31
22- نظام حقوقي زن دراسلام

محمد ابراهيم  حسني


١٥:٢٢ - 1391/09/02    /    شماره : ٧٣١١    /    تعداد نمایش : ٧١١خروج

   مطالب مرتبط
بازدیدها
امروز :2067
کل بازديدها :17220555
بازديدکنندگان آنلاين :14
بازديدازاین صفحه :183149