نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[فراموشی رمز توسط ایمیل]
صفحه اصلی > دانش و فناوری > علوم اسلامی 


  چاپ        ارسال به دوست

مقالات رجالی (2)

در مقاله، به بررسی این عناوین پرداخته شده است:
اسامی ابوهریره؛
تعداد احادیثی كه از وی نقل شده است؛
اوّلین راوی متّهم به وضع حدیث؛
شیوخ و شاگردان و ناقلان اخبار ابوهریره؛
بی اعتباری احادیث وی؛
ابوهریره، رودرروی علی بن ابی طالب علیه السلام.
جاودان، محمّد.
701. «رجال نجاشی، سیر رجال نویسی متقدّمان».
كیهان فرهنگی، ش 37 (فروردین 1366) ، ص 14 - 16.
نویسنده مقاله، ضمن بیان فهرستی از شانزده كتاب رجالی تألیف شده قبل از كتاب های اصول چهارگانه علم رجال شیعه، اقدام به معرّفی هر یك از این چهار كتاب اصلی علم رجال می نماید و در نهایت، كتاب رجال النجاشی را با تفصیلی بیشتر معرّفی نموده، تا به این وسیله به نقش و جایگاه مهمّی كه این كتاب در علم رجال داراست، اشاره كرده باشد.
در معرّفی هر كتاب، زندگی نامه مختصری از مؤلّف، به همراه ویژگی های مختصری از آن كتاب، بیان شده است و در نهایت، مصادر مورد مراجعه، معرّفی شده اند.
جلالی، سهیلا.
702. «پژوهشی درباره أصول أربعمئه».
علوم حدیث، ش 6 (زمستان 1376) ، ص 187 - 231.
نویسنده مقاله در نظر دارد تا ضمن معرّفی «اصول»، نقش و جایگاه این كتاب ها را در انتقال احادیث شیعه مشخّص نماید.
در این مقاله، این مطالب مورد بحث واقع شده اند: معنای «اصل» و تفاوت آن با «كتاب»؛
زمان تدوین اصول؛
تعداد اصول؛
امتیازات اصول؛
سرنوشت اصول؛
فهرست برخی از اصول اربعمئه.
در ذیل مقاله، مصادر مورد مراجعه، با ذكر نشانی مشخّص شده اند.
جلالی، عبد المهدی.
703. «ابن عقده و مقام او در حدیث».
علوم حدیث، ش 2 (زمستان 1375) ، ص 176 - 201.
نویسنده مقاله در نظر دارد تا نقش و جایگاه ابن عقده را در اسناد احادیث شیعه، مشخّص نماید.
در این مقاله در مورد مذهب ابن عقده، جایگاه وی در حدیث، مشایخ و راویان وی، به همراه دیدگاه علمای عامّه و شیعه، كتاب ها و طُرُق وی در اسناد روایات شیعه، مباحثی مطرح شده است.
حاجی تقی، محمّد.
704. «محدّثان و علمای امامی ری (تا پایان قرن چهارم) ».
علوم حدیث، ش 12 (تابستان 1378) ، ص 126 - 151.
نویسنده مقاله، ضمن معرّفی محدّثان و علمای امامی شهر ری، در نظر دارد چگونگی سیر تكوین و گسترش مذهب امامیه در طی قرن اوّل تا چهارم در این منطقه را مشخص بنماید.
مقاله شامل معرّفی اجمالی شهر ری و معرّفی مختصر 88 نفر از فقها و محدّثان و راویان احادیث معصومان علیهم السلام ری تا پایان قرن چهارم است. در زیرنویس، اسامی مصادر مورد مراجعه، با ذكر نشانی مشخّص شده اند.
حسینی آل مجدّد، سیّد حسن.
705. «مراسیل ابن ابی عمیر، بین القبول والرد».
علوم الحدیث، ش 5 (محرّم الحرام - جمادی الآخره 1420 ق) ، ص 84 - 93.
نویسنده مقاله، در صدد است كه برای مخاطبان خود مشخّص نماید كه: آیا مُرسَل های ابن ابی عمیر، حجّت اند یا خیر ؟
به همین منظور، در مرحله اوّل، معنای مُرسَل، اقسام مرسل، معنای عام و خاص، و قول مشهور را در مورد روایات مرسل، بیان می نماید.
سپس ادلّه و اقوال ذكر شده در حجّیت مرسل های ابن ابی عمیر را با ذكر نشانی مصادر مورد مراجعه، بیان نموده و مورد بحث قرار می دهد و در نهایت می پذیرد كه مرسل های ابن ابی عمیر، حجّت اند.
حسینی جلالی، سیّد محمّد رضا.
706. «باب من لم یروعن الأئمهعلیهم السلام فی كتاب الرجال للشیخ الطوسی».
تراثنا، ش 7 و 8 (ربیع الثانی - رمضان 1407 ق) ، ص 45 - 149.
نویسنده، این مقاله را برای رفع اشكال در تكرار نام برخی راویان از ائمه علیهم السلام كه در ضمن باب «من لم یرو عنهم» كتاب رجال الطوسی تكرار شده، نگاشته است و توجیهات ذكر شده برای تكرار این عناوین را بیان داشته است.
وی مصادیق این تكرار عنوان را 69 مورد دانسته است و در ذیل هر عنوان، به توضیح وجه تكرار پرداخته است.
707. «كتابی تازه در رجال، با سبكی جدید».
آینه پژوهش، ش 6 (فروردین و اردیبهشت 1370) ، ص 14 - 23.
شناخت سبك ها و روش هایی كه در متون علمی به كار برده شده اند، مهم ترین وسیله برای بازیافتِ محتوای كتاب ها و سریع ترین شیوه برای دسترسی به مطالب آنهاست. نویسنده مقاله، ضمن بیان مختصری در سبك هایی كه در تألیف كتاب های رجالی به كار برده شده است، به ضرورت شناخت این سبك ها در هر چه بهتر استفاده كردن از این گونه كتاب ها اشاره می نماید.
پس از این مقدّمه، نویسنده به بیان سبك و روشی كه مرحوم آیه اللَّه سیّد حسین طباطبایی بروجردی در تألیف كتاب تجرید أسانید الكافی و تنقیح أسانید التهذیب به كار برده، می پردازد تا به این وسیله، نه تنها دسترس یافتن به این كتاب ها برای مخاطب آسان باشد، بلكه به جایگاه مهمّی كه این كتاب ها با این شیوه و سبك در علم رجال دارا هستند، اشاره ای داشته باشد.
این مقاله، شامل مباحثی در سبك شناسی، شامل: جدا سازی اسناد كتب حدیثی و جمع آوری در كتابی مستقل، ترتیب اسناد روایات هر راوی در كنار یكدیگر و بیان تعلیقات، جهت رفع نواقص است و نیز بیان مقدماتی كه نقش مهمّی در تكمیل مطالب كتاب دارند.
در بحث از شیوه مؤلّف در تألیف كتاب، این ویژگی ها برای آن ذكر شده است: تكمیل نواقص موجود در منابع رجالی، بیان علل حدیث و رفع آنها، آسان كردن منبع در جهت مقصود، احیای علوم حدیث، و مقدّمه بودن آن برای فراگیری علم رجال.
708. «المصطلح الرجالی: أسْنَدَ عنه».
تراثنا، ش 3 (شتاء 1406 ق) ، ص 98 - 154.
یكی از اصطلاحات رجالی ای كه از زمان شیخ طوسی در كتاب های رجالی، از جمله كتاب رجال الطوسی وارد شده است، اصطلاح «أسند عنه» است كه معنای این اصطلاح، از گذشته مورد بحث و بررسی علمای علم رجال بوده است.
نویسنده مقاله، در نظر دارد ضمن بیان اقوال علما، با بررسی معناهای لغوی و اصطلاحی مشتقّات این اصطلاح، معنای روشنی از آن، ارائه نماید.
مطالب مورد بحث در این مقاله عبارت اند از:
بررسی معنای لغوی و اصطلاحی «سند»، «مُسند»، «أسند عنه»؛
بیان و بررسی اقوال و احتمالات هفتگانه در معنای این اصطلاح؛
تبیین قول مورد قبول نویسنده مقاله؛
عدم دلالت این اصطلاح بر تضعیف و توثیق.
709. «المنتقی النفیس من دُرَر القوامیس».
تراثنا، ش 24 (رجب، شعبان و رمضان 1411 ق) ، ص 155 - 237.
نویسنده مقاله، پس از بیان زندگی نامه فاضل دربندی و بیان اقوال علما درباره ایشان، اقدام به معرّفی تفصیلی كتاب قوامیس الرجال و الدرایه ی این شخصیت نموده است.
این كتاب، در بردارنده توضیح مصطلحات موجود در علم رجال و درایه، بیان شرح حال رجالی كه در مورد آنها اختلاف وجود دارد، معرّفی كتاب های رجالی، و مطالب دیگری در علم رجال و درایه است.
نویسنده كتاب در ذیل هر عنوان، علاوه بر بیان اقوال علمای رجال و درایه، دیدگاه خود را ارائه می كند و فواید آن مبحث را مشخّص می نماید. مطالب مورد بحث، بر اساس حروف الفبا تنظیم شده اند.
نویسنده مقاله، تعدادی از مباحث مطرح شده در این كتاب را انتخاب و بیان نموده است كه بعضی از مباحث رجالی آن عبارت اند از: اجازات، اصحاب اجماع، اصول اربعمئه، الفاظ تعدیل و توثیق، تمییز مشتركات، توثیقات عام و خاص، طبقات، ظنّ رجالی، تعریف علم رجال، مشایخ اجازه و... .
حسینی، علیرضا
710. «سیستم مترادفات و تمییز مشتركات در معجم رجال».
قم: مركز تحقیقات كامپیوتری علوم اسلامی، مجموعه مقالات اوّلین سمینار كامپیوتر و علوم اسلامی، بهار 1372، 635 ص (ص 285 - 331) .
هدف از نگارش این مقاله، توجّه به دو مشكل جدی از مشكلات موجود در اسناد روایات است. یكی از مشكلات، عناوین مشترك بین دو یا چند راوی، و دیگری عناوین پراكنده یك راوی كه در بردارنده دو بحث تمییز مشتركات و توحید مختلفات است و همچنین بیان ضرورت تهیه نرم افزارهایی كه در این راه، محققّان را یاری نماید.
مقاله در سه فصل تنظیم شده است. در فصل اوّل، سابقه پیشینه مبحث تمییز مشتركات و توحید مختلفات، تبیین راه حل های ارائه شده، به همراه بیان عدم كارآیی آنها با استناد و مراجعه به كتاب های رجالی بیان شده است.
در فصل دوم، عوامل ایجاد اشتراك و مراحل تمییز مشتركات، تبیین و بررسی شده اند.
در فصل سوم، مراحل و چگونگی كار در توحید مختلفات، مورد بحث و بررسی واقع شده است.
در فصل های دوم و سوم، ضمن تبیین مشكلات ذكر شده و چگونگی مراحل رفع آنها، به نقش و شیوه برنامه های نرم افزاری در رفع این مشكلات، پرداخته شده است.
حقدار، علی اصغر.
711. «درنگی در علم رجال».
بصائر، ش 14 - 15 (آذرودی 1374) ، ص 30 - 32.
نویسنده مقاله، فهرستی از بعضی عناوین كلّی علم رجال را در غالب اصطلاحات منطقی، تطبیق داده و بیان می نماید.
نویسنده، بحث از احادیث را در دو محور كلّی بیان می نماید كه عبارت اند از:
اوّل، صورت درونْ معرفتی، كه ناظر بر راویان و متون و اسانید احادیث، و همچنین در بردارنده علم رجال حدیث و درایه حدیث است.
دوم، صورت معرفت شناسانه كه می توان آن را به نام «فلسفه علم رجال» خواند و ناظر بر مباحث و مسائل علم رجال در تشخیص راوی موثّق و غیر موثّق و... است.
نویسنده مقاله، سپس اقدام بر معرّفی موضوع علم رجال و بیان تعریف اقسام حدیث می نماید.


رسول طلائيان - مأخذشناسي رجال شيعه، ص 301


١٥:٥٧ - 1392/06/05    /    شماره : ١٥٤٧٠    /    تعداد نمایش : ١٨٢٢خروج

   مطالب مرتبط
 تألیفات رجالی قرن چهاردهم ومعاصرین(2) (خبر)
 آشنایی با منابع رجالی شیعه (2) (خبر)
 مقالات رجالی (5) (خبر)
 مقالات رجالی (4) (خبر)
 مقالات رجالی (3) (خبر)
 مقالات رجالی (1) (خبر)
 تألیفات رجالی قرن سیزدهم هجری (2) (خبر)
 تألیفات رجالی قرن دوازدهم هجری (2) (خبر)
 تألیفات رجالی قرن یازدهم هجری (2) (خبر)
 تألیفات رجالی قرن پنجم هجری (2) (خبر)
 تألیفات رجالی قرن چهارم هجری (2) (خبر)
بازدیدها
امروز :1156
کل بازديدها :17648854
بازديدکنندگان آنلاين :5
بازديدازاین صفحه :213438