نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[فراموشی رمز توسط ایمیل]
صفحه اصلی > دانش و فناوری > علوم اسلامی 


  چاپ        ارسال به دوست

تألیفات رجالی قرن سیزدهم هجری (3)

محقّق تهرانی در مصفّی المقال (ص 239) ، متذكّر شده كه احتمالاً این كتاب، تألیف دیگری غیر از خاتمه كتاب جامع المعارف والأحكام است كه در فواید رجالی تألیف شده است.
نسخه خطّی این كتاب، در كتاب خانه های ایران موجود است.
336. ملخص المقال فی أحوال الرجال.
الذریعه، ج 22، ص 213 (ش 6740) .
این كتاب، در خلاصه كتاب جامع المقال فی معرفه الرواه و الرجال همین مؤلّف نوشته شده است. اسامی راویان بر اساس ترتیب حروف الفبا و با به كار بردن رموزی در ذكر اسامی معصومان علیهم السلام و مصادر مورد مراجعه تنظیم شده است.
نسخه های خطّی این كتاب، در كتاب خانه های ایران موجود است.
نسخه خطّی این كتاب، در كتاب خانه های ایران موجود است.
طباطبایی حایری، سیّد محمّد (م 1242 ق) .
337. عمده المقال فی تحقیق أحوال الرجال.
الذریعه، ج 15، ص 340 (ش 2177) .
این كتاب، مشتمل بر شرح حال مبسوط صد نفر از رجال است كه بر اساس حروف الفبا تنظیم شده است.
محقّق تهرانی نسخه ای از این كتاب را مشاهده كرده و نشانی داده است. ایشان در الذریعه (ج 10، ص 146) ، این كتاب را با عنوان رجال السید المجاهد محمّد هم فهرست نموده است.
نسخه خطّی این كتاب، در كتاب خانه های ایران موجود است.
كبیر عاملی اصفهانی، سیّد عبد اللَّه (1165 - 1243 ق) .
338. شرح مشیخه التهذیب.
الذریعه، ج 14، ص 66 (ش 1767) .
مؤلّف در شرح خود بر مشیخه التهذیب، نقل قول های زیادی را از استاد خود، وحید بهبهانی آورده است.
محقّق تهرانی در الذریعه (ج 10، ص 127) ، این شرح و شرح دیگر مؤلّف بر كتاب من لا یحضره الفقیه را با عنوان رجال السید عبد اللَّه فهرست نموده است.
339. شرح مشیخه من لا یحضر.
مصفّی المقال فی مصنّفی علم الرجال، ص 238.
این شرح بر مشیخه كتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق، آورده شده است.
محقّق تهرانی، به نسخه ای از این شرح، نشانی داده است.
نراقی كاشانی، احمد بن محمّد مهدی (1185 - 1245 ق) .
340. عوائد الأیام من مهمات أدله الأحكام،
تحقیق: مركز الأبحاث والدراسات الاسلامیّه، قم: مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامی، 1417 ق، 104 + 960 ص، اوّل / قم: منشورات بصیرتی، 1408 ق، 302 ص، سوم.
این كتاب، در بردارنده 88 «عائده» است كه در مجموع در این عائده ها بعضی از قواعد فقهی، مباحث اصول، فقه و بعضی از مطالب مورد بحث در علم رجال، مطرح و مورد بحث قرار گرفته اند.
مباحث رجالی این كتابْ عبارت اند از:
عایده هشتاد و چهارم و هشتاد و پنجم در بررسی معنا و مفهوم بعضی از اصطلاحات علم رجال از قبیل «مولی »، «اُسند عنه» و «لابأس»؛
عایده هشتاد و هشتم، مشتمل بر ضبط و تصحیح بعضی از اسما، القاب و كنیه راویان احادیث كه بر اساس حروف الفبا تنظیم شده است.
هزار جریبی، محمّد علی (1188 - 1245 ق) .
341. السراج المنیر.
الذریعه، ج 12، ص 162 (ش 1083) .
این كتاب، مشتمل بر بیان فواید رجالی است و در كتاب روضات الجنات، نام این كتاب را در فهرست آثار این مؤلّف، آمده است.
نسخه خطّی این كتاب، در كتاب خانه های ایران موجود است.
مجتهد، محمّد اسماعیل (زنده در 1245 ق) .
342. معیار التمیز فی شرح الوجیز.
الذریعه، ج 21، ص 278 (ش 5054) .
این كتاب در شرح كتاب الوجیزه ی ملّا محمّد باقر مجلسی نوشته شده است.
محقّق تهرانی می گوید كه نام این كتاب، در فهرست آثار مؤلّف، در حاشیه آخر كتاب العقیده الوحیده ی او آورده شده است. ایشان در الذریعه (ج 10، ص 96، ش 190) ، این كتاب را با عنوان رجال المولی محمّد اسماعیل هم فهرست نموده است.
موسوی خوانساری، سیّد محمّد مهدی بن حسن (م 1246 ق) .
343. رساله فی أحوال أبی بصیر.
الجوامع الفقیهه. تهران: انتشارات جهان، ص 64 - 106.
این رساله شامل مقدّمه، پنج فصل و یك خاتمه است.
مقدّمه، مشتمل بر فهرستی از عناوین مورد بحث در رساله است.
متن رساله، در بردارنده پنج فصل است و عنوان هر فصل، نام یكی از راویانی است كه دارای كنیه ابو بصیر هستند. در هر فصل، مؤلّف شرح حال، نظر علمای علم رجال، روایات و دیگر مطالبی كه در شناخت عنوان ذكر شده مؤثّر است، مطرح كرده و مورد بحث و بررسی قرار داده است.
عناوین ذكر شده در هر فصل عبارت اند از:
فصل اوّل، یوسف بن حرث؛
فصل دوم، حمّاد بن عبد اللَّه؛
فصل سوم، عبد اللَّه بن محمّد اسدی؛
فصل چهارم، لیث بن بختری؛
فصل پنجم، ابو بصیر یحیی.
مؤلّف در فصل چهارم و پنجم به دلیل آن كه این دو راوی، محور اختلاف اند، مباحث گسترده ای را مطرح می نماید.
فصل چهارم (لیث بن بختری) ، شامل ده مبحث است كه در مجموع عبارت اند از:
بررسی شرح حال راوی، راوی و مروی عنه، جایگاه راوی در حدیث، كنیه او، توثیق او، روایات ذكر شده در ذمّ راوی و قول شیخ طوسی در مورد وی.
فصل پنجم (ابو بصیر یحیی) ، شامل دوازده مبحث است كه عبارت اند از:
نام پدر؛
نظر علمای رجال درباره او؛
كنیه او؛
اسامی ائمه ای كه از آنها روایت دارد.
این راوی غیر از یحیی بن قاسم حذاء واقفی است؛
جواب روایاتی كه در وقف وی آمده است؛
وی ناووسی و مخلّط نیست؛
عدم قدح كثیری از علمای رجال و فقه در مورد وی؛
ادّله وثاقت؛
احادیث وی احقّ به استصحاح از احادیث لیث مرادی است؛
ادله حمل ابو بصیرِ مطلق بر این مورد.
مؤلّف در خاتمه كتاب، مطرح می نماید كه ابو بصیرِ مطلق در اسناد روایات، منصرف بر راوی پنجم (یعنی ابو بصیر یحیی اسدی) است.
محقّق تهرانی در مصفّی المقال (ص 469) ، این كتاب را با عنوان عدیمه النظیر و نیز در الذریعه (ج 4، ص 148، ش 724) با عنوان ترجمه أبی بصیر و نیز رجال السید مهدی (ج 10، ص 153) فهرست نموده است.
مراغی، عبد الفتاح (م 1250 ق) .
344. رساله فی الموثقین.
الذریعه، ج 23، ص 246 (ش 8835) .
این رساله، مشتمل بر اسامی پنجاه نفر از رجالی است كه توثیق آنها نزد مؤلّف، ثابت شده است.
محقّق تهرانی در مصفّی المقال (ص 232) ، از این رساله نام برده است و اضافه می كند كه مرحوم عبد الفتاح مراغی، مؤلّف چند جلد كتاب در فقه است و در آخر، یكی از مجلّدات این رساله را آورده است.
ایشان، نسخه ای از این كتاب را مشاهده كرده و نشانی داده است. همچنین در الذریعه (ج 10، ص 126 و 150) ، این كتاب را با عنوان رجال المیر عبد الفتاح المراغی و رجال المراغی هم فهرست نموده است.
345. فوائد رجالیه.
مصفّی المقال فی مصنّفی علم الرجال، ص 232.
بحر العلوم، محمّد رضا بن محمّد مهدی (1189 - 1253 ق) .
346. الفوائد الرجالیه.
الذریعه، ج 16، ص 338 (ش 1568) .
این كتاب، مشتمل بر چند فایده رجالی است كه عبارت اند از:
اصحاب اجماع؛
شرح حال ابو بصیر؛
وكالت ائمه علیهم السلام، افاده مدح می نماید؛
وجوه ذكر شده در نیاز و عدم نیاز به علم رجال.
محقّق تهرانی در الذریعه (ج 2، ص 120، ش 481) ، مبحث «اصحاب اجماع» را با همین عنوان و نیز با عنوان كشف القناع فی تراجم أصحاب الإجماع (ج 18، ص 54، ش 648) به طور مستقل فهرست نموده است.
ایشان به نسخه ای از این كتاب، نشانی داده است.
نسخه خطّی این كتاب، در كتاب خانه های ایران موجود است.
قصیر خراسانی، محمّد (علم الهدی) (1180 - 1255 ق) .
347. رجال علم الهدی.
مصفّی المقال فی مصنّفی علم الرجال، ص 444.
بسطامی در فردوس التواریخ و مراغی در مطلع الشمس، فهرستی از آثار این مؤلّف را آورده است و هر دو نفر، این كتاب رجالی را از جمله آثار وی شمرده اند.
كاظمی، عبد النبی (ف 1256 ق) .
348. تكمله نقد الرجال.
تحقیق: محمّد صادق آل بحر العلوم، نجف، مطبعه الآداب، 2 ج.
الذریعه، ج 4، ص 417 (ش 1836) .
مؤلّف كتاب در مقدّمه، زندگی نامه خود و استاد خود، سیّد عبد اللَّه شبّر و فهرستی از مأخذهای مورد مراجعه جهت تألیف این كتاب را بیان كرده است. سپس بعضی مسائل رجالی را مورد بحث قرار داده است.
متن كتاب در تكمیل كتاب نقد الرجال سیّد میر مصطفی تفرشی آورده شده است.
محقّق تهرانی در الذریعه (ج 10، ص 130) ، این كتاب را با عنوان رجال الشیخ عبد النبی الكاظمی و تكمله نقد الرجال (ج 4، ص 417، ش 1836) هم فهرست نموده است.
بروجنی، محمّد حسن (زنده در 1257 ق) .
349. حواشی فی أحوال رجال مشیخه من لا یحضره الفقیه.
مصفّی المقال فی مصنّفی علم الرجال، ص 134.
این حاشیه، در بیان احوال رجال موجود در مشیخه كتاب من لا یحضره الفقیه كه مؤلّف آن را با خطّ خود نوشته، آورده شده است.
محقّق تهرانی، نسخه این مشیخه به همراه این حاشیه را مشاهده كرده و نشانی داده است. ایشان در الذریعه (ج 10، ص 109، ش 228) ، این حاشیه را با عنوان رجال الشیخ حسن بروجنی و تعلیقات علی مشیخه من لا یحضره الفقیه، فهرست نموده است.
حسینی خراسانی، حسین (زنده در 1258 ق) .
350. تعلیقات نقد الرجال.
مصفّی المقال فی مصنّفی علم الرجال، ص 155.
محقّق تهرانی، نسخه ای از كتاب نقد الرجال تألیف سیّد میر مصطفی تفرشی را كه این تعلیقات بر آن نوشته شده است، مشاهده كرده و نشانی داده است. ایشان در الذریعه (ج 10، ص 111، ش 230) ، این كتاب را با عنوان رجال السید حسین، فهرست نموده است.
موسوی شفتی جیلانی، سیّد محمّد باقر (حجه الاسلام اصفهانی) (1175 - 1260 ق) .


رسول طلائيان - مأخذشناسي رجال شيعه، ص 145


١٢:١٣ - 1392/06/05    /    شماره : ١٥٤٢٧    /    تعداد نمایش : ٩٩٩خروج

   مطالب مرتبط
 تألیفات رجالی قرن سیزدهم هجری(3) (خبر)
 تألیفات رجالی قرن چهاردهم هجری و معاصرین (3) (خبر)
 تألیفات رجالی قرن سیزدهم هجری (7) (خبر)
 تألیفات رجالی قرن سیزدهم هجری (6) (خبر)
 تألیفات رجالی قرن سیزدهم هجری (5) (خبر)
 تألیفات رجالی قرن سیزدهم هجری (4) (خبر)
 تألیفات رجالی قرن سیزدهم هجری (2) (خبر)
 تألیفات رجالی قرن سیزدهم هجری (1) (خبر)
 تألیفات رجالی قرن دوازدهم هجری (3) (خبر)
 تألیفات رجالی قرن یازدهم هجری (3) (خبر)
 تألیفات رجالی قرن پنجم هجری (3) (خبر)
بازدیدها
امروز :268
کل بازديدها :17252592
بازديدکنندگان آنلاين :17
بازديدازاین صفحه :208072