نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[فراموشی رمز توسط ایمیل]
صفحه اصلی > دین و اندیشه > ولایت فقیه 


  چاپ        ارسال به دوست

فضائل و ویژگی های امام خمینی(ره)

عبادی
1 ـ ایمـان راسخ و خلل نـاپذیـر به مبدا و معاد.
2 ـ دست یـابـی به تـوفیقـات بزرگ از جـانب خـداوند.
3 ـ اخلاص و نیت خـالص در تمـامـی اعمال.
4 ـ دوری از ریـا كـاری و زهـد فـروشـی.
5 ـ تقیـد به نمـاز اول وقت و نمـاز شب و نوافل.
6 ـ تـوسل به ائمه اطهار(علیهم السلام)
7 ـ دست یابی به قله عرفان.
8 ـ محبـوبیت در قلب تـوده هـا و حكـومت بـر دل هـا.
9 ـ شخصیتـی همیشه پیـروز و شكست نـاپذیـر.
10 ـ انفاق در راه خدا.
11 ـ تـرك مكـروهـات و تـوجه به مستحبات.
12 ـ دوری كـردن از غیبت و نفـرت و بـی زاری از آن.
13 ـ تـوجه عمیق و همیشگـی به دعا و نیایـش و مسالت از خداوند.
14 ـ داشتـن وجهه و چهره نـورانی و الهی و جذاب.
15 ـ عمل به تكلیف و وظیفه ی الهی و نـادیـده گـرفتـن غیـــر آن.
اخلاقی
16 ـ سعه صـدر و تحمل و استقـامت در راه هـدف.
17 ـ اطمینـان به نفـس و تـوكل به خدا.
18 ـ نمـونه اعلای صبـر و استقـامت و پـایـداری.
19 ـ شجاعت و شهامت بی نظیر.
20 ـ خشـونت بـا ستمگـران و كـافـران و زورگـویان.
21 ـ همت والا و بلند.
22 ـ ایثـار و از خـود گذشتگـی در راه هـدف.
23 ـ دوری از امـور ذلتآمیز و حفظ عزت و سـرافرازی.
24 ـ دوری از تملق و پـرهیز از مطـرح شـدن.
25 ـ قـاطعیت در تصمیـم گیـری و دوری از شك و تـردیـد.
26 ـ طمانینه و آرامش روح.
27 ـ خلق و خـوی نـرم بـا اطـرافیان.
28 ـ پـرهیز كـامل از اسـراف و افـراط و تفـریط.
29 ـ تقدم جستن در سلام.
30 ـ جاذبه و دافعه در حد اعلی.
31 ـ نظافت و آراستگـی ظاهـری واستعمـال بـویخـوش.
32 ـ بیـان و قلـم و كلام و نگـاه نـافذ و مـوثر.
33 ـ تواضع و فروتنی در حد والا.
34 ـ محافظت در حفظ سلامت و صحت.
35 ـ كم حرفی و سنجیده گویی.
36 ـ رفتـار خـوب بـا همسـر و فـرزنـدان و كـودكان.
37 ـ بـاز بـودن در منزل به روی همگان.
38 ـ دوری از تكلف و داشتـن زنـدگـی سـاده.
39 ـ تحمیل نكـردن امـور شخصـی خـود به دیگران.
40 ـ نظم چشـم گیـر و دقیق در تمـامـی امـور.
41 ـ دقت كـامل در مصـرف بیت المال.
42 ـ تكـریـم و دل جـویـی فـرزنـدان شهدا و ایتام.
43 ـ تكـریـم و بزرگ داشت استـادان و علمـای هـم عصـر خود.
44 ـ خـدمت گزار اسلام و مسلمیـن و افتخار به آن.
45 ـ اغتنـام از فـرصت و دقـایق عمــر.
46 ـ فـرامـوش نكـردن دوستـان و بـرادران دینی.
47 ـ پـرهیز از جـدال و مـرا و ستیزه جـویی.
48 ـ روحیه ی اجتمـاعی و پـرهیز از انزوا و گـوشه گیری.
49 ـ كـوشـش وجـدیت وپـی گیـری جـدیامـور و دوری از بطالت.
50 ـ دوری از كبـر و غرور و خـودپسنـدی.
51 ـ عفـو و اغمـاض و نـادیـده گـرفتـن بـدیهـا.
52 ـ دیـدن محـاسـن و روحیه سپاس گزاری.
53 ـ جهاد اكبر و تهذیب نفس.
54 ـ واقع بینی و اغراق گریزی.
55 ـ یاس زدایی و امیدبخشی.
56 ـ جامعیت و همه سو نگری.
57 ـ عدم اعتنا به ملامت ها و سرزنـش بـد خـواهان یا ساده لـوحان.
58 ـ تـوجه زیـاد به نیـروهـا و اقشـار متفكـر جـامعه.
سیاسی
59 ـ روشـن گـری و بیـدار نمـودن افكار خفته.
60 ـ حـریت و آزادمنشـی و آزادیخـواهـی.
61 ـ بینـش عمیق سیـاسـی و آشنـایـی به اوضـاع و تحـولات زمـان.
62 ـ دقت در تـاییـد افـراد و صـدور اجـازات.
63 ـ دوست شناسی و دشمن شناسی.
64 ـ احیـای آرمـان هـای مقـدس حسینی.
65 ـ منادی مظلومیت شیعه.
66 ـ پایه گزار ركـن ولایت فقیه. ـ پایبندی و تقید به قـوانیـن و مصوبات.
67 ـ تـوجه و رسیـدگـی و جـانب داری از فقـرا و مستضعفیـن.
68 ـ بی زاری و نفرت از سرمایه داران بـی ایمان و مستكبران زمان.
69 ـ بـرخـورد سـازنـده و هـدایت گـر بـا مخـالفـان.
70 ـ مـدیـریت، تـدبیـر و دور انـدیشـی بسیـار قـوی.
71 ـ مـایه امیـد محـرومیـن ومظلـومان جهان.
72 ـ صـراحت در گفتـار و بـی پـروایـی در بیان حق.
73 ـ احیـای اسلام و عظمت بخشیـدن به دیـن خـدا.
74 ـ به وحشت افكنـدن هـر دو ابـر قـدرت و قـدرت هـای شیطـانی.
75 ـ افشای كامل اسلام امریكایی.
76 ـ تبییـن اركـان اسلام نـاب محمـدی(ص).
77 ـ احیای شعائر اسلامی و الهی.
78 ـ شهادت طلبـی و عدم تـرس از مـرگ.
79 ـ پاس داری از قداست و ارزش شهادت و ترویج فرهنگ شهادت طلبـی.
80 ـ نجـات قـرآن از انزوا و غربت.
81 ـ تلاش در جهت وحـدت امت اسلامـی.
82 ـ ایجـاد روحیه بسیجـی و جهادی در مـومنـان.
83 ـ مخـالفت دایمـی بـا تز جـدایـی دیـن از سیـاست.
علمی
84 ـ مـرجعیت بـا قبـول اعلمیت ایشـان از سـوی قـاطبه علما.
85 ـ تـربیت شـاگـردان انقلابـی و مخلص .
86 ـ تـرسیـم پـویـایـی اجتهاد در عیـن تكیه به فقه سنتی.
87 ـ احیـای عزت روحـانیت و حـوزه های علمیه.
88 ـ اشـراف به مسـائل حكـومتـی و مستحـدثه.
89 ـ قـدرت در تصمیـم گیری سـریع و دقیق و مطابق با زمان و مكان در فتاوا
قرآنی
90 ـ ایمان راسخ
91 ـ تقوی و پرهیزكاری(خداترسی)
92 ـ اخلاص در عمل و پشت پـا زدن به غیـر خـدا
93 ـ امـر به معروف و نهی از منكـر
94 ـ توكل
95 ـ توسل
96 ـ استقـامت و پـایـداری در عمل به تكلیف. (كـوتـاه نیـامـدن)
97 ـ تواضع و فروتنی
98 ـ حسن خلق
99 ـ قاطعیت در تصمیم و عزم راسخ
100 ـ رافت و مهربـانـی و گشـاده رویـی
101 ـ نظم و دقت در كار(داشتـن برنامه و استفاده از فرصت و عمر)
102 ـ تعبد و ترس از خدا
103 ـ شجـاعت و عدم تـرس از غیـر خـدا
104 ـ قـدرت روحـی و اطمینـان(طمـانینه خـاطـر) و عدم تزلزل
105 ـ ساده زیستـی و پـرهیز از تشریفات (قناعت و بـی اعتنایـی به دنیا و مظاهر آن)
106 ـ مقاومت در مقابل ناحق و نفـوذ ناپذیری (عمل به وظیفه بدون رودربایست)
107 ـ سنت شكنـی و تسلیـم نشـدن در مقـابل آداب و رسـوم غلط
108 ـ احتـرام به دیگـران (خصـوصـا علمـا و ذوی الحقـوق)
109 ـ هوش مندی و زیركی و تیزبینی
110 ـ دوراندیشی و آینده نگری
111 ـ شادابی و آراستگی ظاهر
112 ـ امیـدواراز فضل و رحمت الهی
113 ـ خستگی ناپذیری
114 ـ فداكاری و گذشت
115 ـ سخاوت و كرامت
116 ـ احتیـاط در تصـرف بیت المـال و عدم استفـاده ی شخصــی از آن
117 ـ رعایت حقوق دیگران

مصطفي قلي زاده علياري- imam-khomeini.com


٢١:٥٨ - 1392/08/30    /    شماره : ٢٢٩٥٢    /    تعداد نمایش : ٥٨٥خروج

   مطالب مرتبط
 شخصیت امام خمینی(ره) در كلام رهبر معظم انقلاب (2) (خبر)
 امام خمینی(ره) نه مثل دیگران (2) (خبر)
 امام خمینی(ره) نه مثل دیگران (1) (خبر)
 ویژگی‌‌‌‌‌های عصر امام خمینی(ره) (2) (خبر)
 ویژگی‌‌‌‌‌های عصر امام خمینی(ره) (1) (خبر)
 سیره عملی امام خمینی در ماه رمضان (خبر)
 رمز موفقیت امام خمینی (ره) در انظار یاران (3) (خبر)
 رمز موفقیت امام خمینی (ره) در انظار یاران (2) (خبر)
 رمز موفقیت امام خمینی (ره) در انظار یاران (1) (خبر)
 امام خمینی؛ تجلی تمام ابعاد اسلام (خبر)
 عرفان امام و منازل چهارگانه (3) (خبر)
بازدیدها
امروز :8154
کل بازديدها :17405282
بازديدکنندگان آنلاين :2
بازديدازاین صفحه :290636