نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[فراموشی رمز توسط ایمیل]
صفحه اصلی > دین و اندیشه > فروع دین 


  چاپ        ارسال به دوست

قرائت نمازهای واجب

مسأله 978
در ركعت اول و دوم نمازهای واجب یومیه ، انسان باید اول حمد و بعد از آن یك سوره تمام بخواند .
مسأله 979
اگر وقت نماز تنگ باشد ، یا انسان ناچار شود كه سوره را نخواند ، مثلا بترسد كه اگر سوره را بخواند ، دزد یا درنده ، یا چیز دیگری به او صدمه بزند ، نباید سوره را بخواند و اگر در كاری عجله داشته باشد میتواند سوره را نخواند .
مسأله 980
اگر عمدا سوره را پیش از حمد بخواند نمازش باطل است واگر اشتباها سوره را پیش از حمد بخواند ودر بین آن یادش بیاید ، باید سوره را رها كند وبعد از خواندن حمد سوره را از اول بخواند .
مسأله 981
اگر حمد و سوره یا یكی از آنها را فراموش كند و بعد از رسیدن بركوع بفهمد نمازش صحیح است .
مسأله 982
اگر پیش از آن كه برای ركوع خم شود ، بفهمد كه حمد و سوره را نخوانده باید بخواند . واگر بفهمد سوره را نخوانده ، باید فقط سوره را بخواند ولی اگر بفهمد حمد تنها را نخوانده ، باید اول حمد وبعد از آن دوباره سوره را بخواند ، و نیز اگر خم شود و پیش از آن كه بركوع برسد ، بفهمد حمد و سوره ، یا سوره تنها ، یا حمد تنها را نخوانده ، باید بایستد و به همین دستور عمل نماید .
مسأله 983
اگر در نماز یكی از چهار سوره‌ای را كه آیه سجده دارد و در مسأله 355 گفته شد ، عمدا بخواند نمازش باطل است .
مسأله 984
اگر اشتباها مشغول خواندن سوره‌ای شود كه سجده واجب دارد ، چنانچه پیش از رسیدن به آیه سجده بفهمد ، باید آن سوره را رها كند وسوره دیگر بخواند و اگر بعد از خواندن آیه سجده ، بفهمد باید در بین نماز با اشاره سجده آنرا بجا آورد و بهمان سوره كه خوانده اكتفا نماید .
مسأله 985
اگر در نماز آیه سجده را بشنود و به اشاره سجده كند نمازش صحیح است .
مسأله 986
در نماز مستحبی خواندن سوره لازم نیست ، اگر چه آن نماز به واسطه نذر كردن واجب شده باشد ، ولی در بعضی از نمازهای مستحبی مثل نماز وحشت كه سوره مخصوصی دارد ، اگر بخواهد به دستور آن نماز رفتار كرده باشد ، باید همان سوره را بخواند .
مسأله 987
در نماز جمعه و در نماز ظهر روز جمعه مستحب است در ركعت اول بعد از حمد ، سوره جمعه و در ركعت دوم بعد از حمد ، سوره منافقین بخواند و اگر مشغول یكی از اینها شود ، بنابر احتیاط واجب نمیتواند آنرا رها كند و سوره دیگر بخواند .
مسأله 988
اگر بعد از حمد مشغول خواندن سوره قل هو الله احد یا سوره قل یا ایها الكافرون شود ، نمیتواند آنرا رها كند و سوره دیگر بخواند ولی در نماز جمعه ونماز ظهر روز جمعه اگر از روی فراموشی به جای سوره جمعه و منافقین ، یكی از این دو سوره را بخواند ، تا به نصف نرسیده ، میتواند آنرا رها كند و سوره جمعه و منافقین را بخواند .
مسأله 989
اگر در نماز جمعه یا نماز ظهر روز جمعه عمدا سوره قل هو الله احد یا سوره قل یا ایها الكافرون بخواند ، اگر چه به نصف نرسیده باشد بنابر احتیاط واجب نمیتواند رها كند و سوره جمعه و منافقین را بخواند .
مسأله 990
اگر در نماز ، غیر سوره قل هو الله احد و قل یا ایها الكافرون سوره دیگری بخواند ، تا به نصف نرسیده میتواند رها كند و سوره دیگر بخواند .
مسأله 991
اگر مقداری از سوره را فراموش كند یا از روی ناچاری ، مثلا به واسطه تنگی وقت یا جهت دیگر نشود آنرا تمام نماید میتواند آن سوره را رها كند وسوره دیگر بخواند ، اگر چه از نصف گذشته باشد یا سوره‌ای را كه میخوانده قل هو الله احد ، یا قل یا ایها الكافرون باشد .
مسأله 992
بر مرد واجب است حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را بلند بخواند و بر مرد و زن واجب است حمد و سوره نماز ظهر و عصر را آهسته بخوانند .
مسأله 993
مرد باید در نماز صبح و مغرب و عشا مواظب باشد كه تمام كلمات حمد و سوره حتی حرف آخر آنها را بلند بخواند و این در صورتی است كه به كلمه بعد وصل كند ، و در غیر این صورت بلند خواندن حرف آخر كلمه لازم نیست .
مسأله 994
زن میتواند حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را بلند یا آهسته بخواند ، ولی اگر نامحرم صدایش را بشنود بنابر احتیاط واجب باید آهسته بخواند .
مسأله 995
اگر در جائی كه باید نماز را بلند خواند عمدا آهسته بخواند ، یا در جائی كه باید آهسته خواند عمدا بلند بخواند ، نمازش باطل است ولی اگر از روی فراموشی یا ندانستن
مسأله باشد صحیح است و اگر در بین خواندن حمد و سوره هم بفهمد اشتباه كرده ، لازم نیست مقداری را كه خوانده دوباره بخواند .
مسأله 996
اگر كسی در خواندن حمد و سوره بیشتر از معمول صدایش را بلند كند ، مثل آن كه آنها را با فریاد بخواند ، نمازش باطل است .
مسأله 997
انسان باید نماز را یاد بگیرد كه غلط نخواند و كسی كه به هیچ قسم نمیتواند صحیح آنرا یاد بگیرد ، باید هر طور كه میتواند بخواند و احتیاط مستحب آنست كه نماز را به جماعت بجا آورد .
مسأله 998
كسی كه حمد وسوره و چیزهای دیگر نماز را به خوبی نمیداند و میتواند یاد بگیرد ، چنانچه وقت نماز وسعت دارد ، باید یاد بگیرد و اگر وقت تنگ است ، بنابر احتیاط واجب در صورتی كه ممكن باشد ، باید نمازش را به جماعت بخواند.
مسأله 999
احتیاط واجب آن است كه برای یاد دادن واجبات نماز مزد نگیرند ولی برای مستحبات آن اشكال ندارد .
مسأله 1000
اگر یكی از كلمات حمد یا سوره را نداند ، یا عمدا آنرا نگوید یا بجای حرفی حرف دیگر بگوید مثلا بجای ( ض ) ( ظ ) بگوید یا جائی كه باید بدون زیر و زبر خوانده شود ، زیر و زبر بدهد ، یا تشدید را نگوید نماز او باطل است .
مسأله 1001
اگر انسان كلمه‌ای را صحیح بداند و در نماز همان طور بخواند وبعد بفهمد غلط خوانده احتیاط مستحب آن است كه دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا نماید .
مسأله 1002
اگر زیر و زبر كلمه‌ای را نداند باید یاد بگیرد ولی اگر كلمه‌ای را كه وقف كردن آخر آن جایز است همیشه وقف كند یاد گرفتن زیر و زبر آن لازم نیست و نیز اگر نداند مثلا كلمه‌ای به ( س ) است یا به ( ص ) باید یاد بگیرد و چنانچه دو جور یا بیشتر بخواند ، مثل آن كه در اهدنا الصراط المستقیم ، مستقیم را یكمرتبه با سین و یكمرتبه با صاد بخواند نمازش باطل است مگر آن كه هر دو جور قرائت شده باشد و به امید رسیدن بواقع بخواند .
مسأله 1003
اگر در كلمه‌ای واو باشد و حرف قبل از واو در آن كلمه پیش داشته باشد وحرف بعد از واو در آن كلمه همزه ( ء ) باشد مثل كلمه سوء بهتر است آن واو را مد بدهد یعنی آنرا بكشد و هم چنین اگر در كلمه‌ای الف باشد و حرف قبل از الف در آن كلمه زبر داشته باشد و حرف بعد از الف در آن كلمه همزه باشد مثل جاء بهتر است الف آنرا بكشد و نیز اگر در كلمه‌ای ( ی ) باشد وحرف پیش از ( ی ) در آن كلمه زیر داشته باشد وحرف بعد از ( ی ) در آن كلمه همزه باشد مثل ( جیء ) بهتر آن است ( ی ) را با مد بخواند و اگر بعد از این واو و الف و ( ی ) بجای همزه ( ء ) حرفی باشد كه ساكن است یعنی زیر و زبر و پیش ندارد باز هم بهتر آنست این سه حرف را با مد بخواند ، مثلا در ولا الضالین كه بعد از الف حرف لام ساكن است ، بهتر آن است الف آن را با مد بخواند .
مسأله 1004
احتیاط مستحب آن است كه در نماز ، وقف به حركت و وصل به سكون ننماید و معنی وقف به حركت آن است كه زیر یا زبر یا پیش آخر كلمه‌ای را بگوید و بین آن كلمه و كلمه بعدش فاصله دهد ، مثلا بگوید الرحمن الرحیم و میم الرحیم را زیر بدهد و بعد قدری فاصله دهد وبگوید مالك یوم الدین . و معنی وصل به سكون آنست كه زیر یا زبر یا پیش كلمه‌ای را نگوید وآن كلمه را به كلمه بعد بچسباند مثل آن كه بگوید الرحمن الرحیم و میم الرحیم را زیر ندهد وفورا مالك یوم الدین را بگوید .
مسأله 1005
در ركعت سوم و چهارم نماز میتواند فقط یك حمد بخواند یا سه مرتبه تسبیحات اربعه بگوید یعنی سه مرتبه بگوید سبحان الله و الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر و اگر یك مرتبه هم تسبیحات اربعه بگوید كافی است ومیتواند در یك ركعت حمد و در ركعت دیگر تسبیحات بگوید وبهتر است در هر دو ركعت تسبیحات بخواند .
مسأله 1006
در تنگی وقت باید تسبیحات اربعه را یك مرتبه بگوید .
مسأله 1007
بر مرد و زن واجب است كه در ركعت سوم و چهارم نماز ، حمد یا تسبیحات را آهسته بخوانند .
مسأله 1008
اگر در ركعت سوم وچهارم حمد بخواند ، بنابر احتیاط واجب باید بسم الله آنرا هم آهسته بگوید .
مسأله 1009
كسی كه نمیتواند تسبیحات را یاد بگیرد یا درست بخواند ، باید در ركعت سوم و چهارم حمد بخواند .
مسأله 1010
اگر در دو ركعت اول نماز به خیال این كه دو ركعت آخر است تسبیحات بگوید ، چنانچه پیش از ركوع بفهمد ، باید حمد و سوره را بخواند و اگر در ركوع بفهمد ، نمازش صحیح است .
مسأله 1011
اگر در دو ركعت آخر نماز به خیال این كه در دو ركعت اول است حمد بخواند ، یا در دو ركعت اول نماز با این كه گمان میكرده در دو ركعت آخر است حمد بخواند ، چه پیش از ركوع بفهمد چه بعد از آن نمازش صحیح است .
مسأله 1012
اگر در ركعت سوم یا چهارم میخواست حمد بخواند تسبیحات بزبانش آمد ، یا میخواست تسبیحات بخواند حمد بزبانش آمد باید آنرا رها كند ودوباره حمد یا تسبیحات را بخواند .
 ولی اگر عادتش خواندن چیزی بوده كه به‌زبانش آمده ، ودر خزانه قلبش آنرا قصد داشته میتواند همان را تمام كند ونمازش صحیح است .
مسأله 1013
كسی كه عادت دارد در ركعت سوم و چهارم تسبیحات بخواند اگر بدون قصد مشغول خواندن حمد شود باید آنرا رها كند ودوباره حمد یا تسبیحات را بخواند .
مسأله 1014
در ركعت سوم و چهارم مستحب است بعد از تسبیحات استغفار كند ، مثلا بگوید : استغفر الله ربی واتوب الیه یا بگوید اللهم اغفرلی ، واگر به گمان آن كه حمد یا تسبیحات را گفته مشغول گفتن استغفار شود و شك كند كه حمد یا تسبیحات را خوانده یا نه ، باید به شك خود اعتنا ننماید ولی اگر نمازگزار پیش از خم شدن برای ركوع در حالی كه مشغول گفتن استغفار نیست ، شك كند كه حمد یا تسبیحات را خوانده یا نه ، باید حمد یا تسبیحات را بخواند .
مسأله 1015
اگر در ركوع ركعت سوم یا چهارم یا در حال رفتن به ركوع شك كند كه حمد یا تسبیحات را خوانده یا نه ، باید به شك خود اعتنا نكند .
مسأله 1016
هر گاه شك كند كه آیه یا كلمه‌ای را درست گفته یا نه اگر به چیزی كه بعد از آنست مشغول نشده ، باید آن آیه یا كلمه را بطور صحیح بگوید و اگر به چیزی كه بعد از آنست مشغول شده ، چنانچه آن چیز ركن باشد مثل آن كه در ركوع شك كند كه فلان كلمه از سوره را درست گفته یا نه ، باید بشك خود اعتنا نكند ، واگر ركن نباشد ، مثلا موقع گفتن ( الله الصمد ) شك كند كه ( قل هو الله احد ) را درست گفته یا نه ، باز هم میتواند بشك خود اعتنا نكند ، ولی اگر احتیاطا آن آیه یا كلمه را بطور صحیح بگوید اشكال ندارد ، واگر چند مرتبه هم شك كند ، میتواند چند بار بگوید اما اگر به وسواس برسد و باز هم بگوید ، بنابر احتیاط واجب باید نمازش را دوباره بخواند .
مسأله 1017
مستحب است در ركعت اول ، پیش از خواندن حمد بگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و در ركعت اول ودوم نماز ظهر و عصر ( بسم الله ) را بلند بگوید وحمد و سوره را شمرده بخواند و در آخر هر آیه وقف كند یعنی آن را به آیه بعد نچسباند ، ودر حال خواندن حمد وسوره به معنای آیه توجه داشته باشد . اگر نماز را به جماعت میخواند ، بعد از تمام شدن حمد امام و اگر فرادی میخواند ، بعد از آن كه حمد خودش تمام شد بگوید الحمد لله رب العالمین . بعد از خواندن سوره قل هو الله احد ، یك ، یا دو ، یا سه مرتبه كذلك الله ربی یا سه مرتبه كذلك الله ربنا بگوید ، بعد از خواندن سوره كمی صبر كند بعد تكبیر پیش از ركوع را بگوید یا قنوت را بخواند .
مسأله 1018
مستحب است در تمام نمازها در ركعت اول ، سوره انا انزلناه و در ركعت دوم ، سوره قل هو الله احد را بخواند .
مسأله 1019
مكروه است انسان در تمام نمازهای یك شبانه روز سوره قل هو الله احد را نخواند .
مسأله 1020
خواندن سوره قل هو الله احد به یك نفس مكروه است .
مسأله 1021
سوره‌ای را كه در ركعت اول خوانده مكروه است در ركعت دوم بخواند ولی اگر سوره قل هو الله احد را در هر دو ركعت بخواند مكروه نیست.


٢٠:٥٣ - 1392/05/22    /    شماره : ١٤٣٦٥    /    تعداد نمایش : ٨٦٣خروج

   مطالب مرتبط
 نمازهای واجب (خبر)
  تدابیر و قوانین دینی برای تطبیق تعالیم اسلامی با مقتضیات زمان (خبر)
 دومین پیروزی راهبردی ارتش سوریه علیه شورشیان در کمتر از دو هفته (خبر)
 بعد از بازداشت نظامیان آمریکایی 18 جنگنده آنها به پرواز درآمد (خبر)
 مؤلفه های مدیریت جهادی چیست؟ (خبر)
 غزوه خیبر (خبر)
  20ـ عیب جویی (جهنم درمانی قسمت هفتم) (خبر)
 نشانه های ظهور حضرت قائم(عج) (خبر)
 شروع فعالیت‌های قرآنی تبلیغات اسلامی کهک (خبر)
 تشریح برنامه‌های تبلیغات اسلامی قنوات (خبر)
 مدیریت جهادی برپایه باورها وارزشهای اسلامی استواراست (خبر)
بازدیدها
امروز :7564
کل بازديدها :17259888
بازديدکنندگان آنلاين :4
بازديدازاین صفحه :243700