7 بهمن 1399, 9:6

طرح طواف

طرح طواف
اهداف رویداد ملی طواف:
1 - پايش، رصد و ارزيابی تخصصی طرحهای پیشنهادی و اقدامهای فرهنگی مجموعة سازمان تبلیغات اسلامی و دیگر دستگاه ها، تشکلها و فعالین فرهنگی در حوزه آسیبهای اجتماعی
2 - ارتقاء انگیزشی، فكری و مهارتی فعالین برتر فرهنگی مرتبط با سازمان تبلیغات اسلامی در استانها
3 - حمايت مادی و معنوی ستادی از طرحهای پیشنهادی و اقدامات برتر گزينش شده جهت تكثیر و توسعه‌ی كمی و كیفی آنها
4 - تقويت انگیزة مديران استانی به منظور حمايت و هدايت طرح های پیشنهادی و اقدام های كیفی فرهنگی در موضوعات دارای اولويت عرصة فرهنگ با رویکرد آسیب های اجتماعی
5- ایجاد بانک اطلاعات طرح های پیشنهادی و اقدام های فرهنگی دینی 
6- ارائه طرح های پیشنهادی و اقدامات فرهنگی دینی برتر به مبادی ذیربط و بالأخص شورای اجتماعی کشور (وزارت کشور)

محورهای محتوایی رویداد:
1) خانواده
2) مفاسد اخلاقی و اجتماعی
3) اعتیاد
4) بیکاری
5) حاشیه نشینی و مناطق محروم

* کلیه طرح های فراخوان شده می بایست در چارچوب پنج محور فوق الذکر باشد و بدواً با شاخصهای ارزیابی اولیه مندرج در فرم شماره 2 (جدول معیارهای ارزیابی و پایش اولیه) مورد پایش قرار گرفته و در صورتی که حائز این معیارها قرار گرفت، صلاحیت طرح در کمیته ارزیابی را خواهد داشت.

* این پایش از سوی اعضای کمیته ارزیابی استانی متشکل از اعضای داخلی اداره کل تبلیغات اسلامی استان برابر معیارهای ارزیابی و پایش مندرج در فرم شماره 2 (جدول معیارهای ارزیابی و پایش اولیه) صورت خواهد پذیرفت و و نظریه ارزیابی اولیه در انتهای فرم شماره 1 (مشخصات طرح پیشنهادی و اقدام فرهنگی) نیازی به حضور سایر اعضای کمیته در این مرحله نمی باشد.


جوایز:
اعطاء جوایز کلیه طرح های منتخب برتر، مستعد حمایت و برگزیده آزاد با وصول طرح تفصیلی و ارزیابی کمیته ستاد مرکزی به شرح ذیل خواهد بود؛
1- کلیه طرحهای پیشنهادی و اقدامهای فرهنگی واصله از کمیته های استانی در بانک اطلاعات طرحهای فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت کشور ثبت و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
2- طرح های برتر: هر طرحی که حائز امتیاز 100 - 80 باشد به عنوان طرح برتر انتخاب شده و مبلغ 100.000.000 ریال به عنوان جایزه نقدی به صاحب اثر اعطاء می‌گردد و همچنین این طرح به کارگروه اجتماعی وزارت کشور، دستگاه ها و نهادهای مرتبط جهت حمایت و اجرا در سطح ملی ارجاع می شود.
3- طرح های مستعد حمایت: هر طرحی که حائز امتیاز 80 - 60 باشد به عنوان طرح مستعد حمایت انتخاب شده و مبلغ 70.000.000 ریال به عنوان جایزه نقدی به صاحب اثر اعطاء می‌گردد و همچنین این طرح به کارگروه اجتماعی وزارت کشور، دستگاه ها و نهادهای مرتبط جهت حمایت و اجرا در سطح ملی ارجاع می شود.
4- طرح های برگزیده آزاد: ارزیابی و انتخاب طرح های برگزیده آزاد و همچنین اعطای جوایز، طبق شاخصه های کمیته ستاد مرکزی صورت می پذیرد و از حیطه اختیارات کمیته های استانی خارج می باشد.
* لازم به توضیح است؛ کمیته های استانی در اعلام فراخوان عمومی صرفاً در خصوص طرح های برتر و مستعد حمایت مجاز به انتشار اطلاعیه و اعلام جوایز می باشند، فلذا در خصوص انتخاب و اعطای جوایز به طرح های برگزیده آزاد مجاز به اعلام فراخوان نمی باشند.

توجه: مهلت ارسال تا 16 بهمن ماه 99 ارسال در پیام‌رسان‌های  ایتا و بله به شماره 09168303486
Powered by TayaCMS